Kompetencer / Kompetencer

 

Generelt
Hos S.E. Brockhuus A/S sælger vi tryghed og økonomisk sikkerhed.
Som rådgivende ingeniørfirma yder vi rådgivning indenfor alle de gængse ingeniørdiscipliner. Vores specialer er boligbyggeri, erhvervsbyggeri, skole- og institutionsbyggeri, byggeri til idræt og kultur samt renovering og ombygning.
Vores rådgivning er altid uvildig, og vi lægger vægt på at få overblikket over et byggeri ved at være tværfaglige specialister.  Rådgivningen udføres efter F.R.I. og PARs ydelsesbeskrivelser, som regel i tæt samarbejde med arkitekter.  Hvor arkitekterne står for det æstetiske og funktionelle i byggeriet, sikrer vi byggeriets styrke, og at de tekniske funktioner fungerer.
Vi har ry for at kunne få ethvert projekt til at lykkes til alles tilfredshed. Læs mere om os under Firmaprofil.

Projektstyring
Erfaringen viser, at det er nødvendigt med stram styring og fleksibelt samarbejde, når et byggeri skal forløbe effektivt og med lavest mulige omkostninger.  Det er her, vi som rådgivende ingeniører kan gøre en forskel. Vi danner os et overblik over hele projektet, før det går i gang, og styrer det med hård hånd hele vejen.

Økonomistyring
Et byggeprojekt er typisk bundet af en økonomisk ramme, som skal holdes. S.E. Brockhuus A/S går som rådgiver ind og sikrer, at den økonomiske ramme er lagt realistisk fra starten og bliver holdt hele vejen gennem projektet.

Tidsstyring

Som regel har et byggeprojekt en fast, tidsmæssig horisont. Hos S.E. Brockhuus A/S afklarer vi tidsplanen allerede fra første idé, ligesom vi sikrer, at planen bliver overholdt hele vejen gennem projektet.

Projektering
Det ideelle byggeri er altid resultat af et tæt samarbejde mellem bygherren og de eksterne rådgivere, som med fordel kan inddrages i alle projekteringens faser. Hos S.E. Brockhuus A/S har vi som rådgiver lang og bred erfaring med projektstyring og byggestyring af et stort antal byggerier. Vi har det overblik, der gør, at vi kan tænke alle detaljer i byggeriet igennem på forhånd. Hvis I ikke har koblet en arkitekt på projektet, hjælper vi jer med at vurdere behovet for at gøre det og formidler kontakten til en egnet tegnestue.

Når vi styrer projekter, gør vi meget ud af at forstå den enkelte virksomheds særlige struktur og udfordringer. Er der specielle tekniske processer, der skal tages højde for, for eksempel? Hvilke udviklingsplaner har virksomheden? Vi lægger vægt på at kende virksomhedens behov og muligheder til bunds, før vi sætter et projekt i søen.

Idéfase
Allerede i den spæde idéfase kan vi hjælpe med at afklare behov og muligheder. Er det mest optimalt at bygge nyt eller kan behovet bedst dækkes med en tilbygning eller måske leje af en eksisterende bygning? I denne fase gør vi også en del ud af at afdække behov og ønsker i retning af de tekniske fag, for eksempel ønskerne i forhold til varmekilde.

Skitseprojekt
Efter idéfasen er afsluttet, laver vi et skitseprojekt, som overordnet skitserer mulighederne i den aktuelle byggesag. Ved at koble en rådgivende ingeniør på projektet i denne fase sikrer bygherren, at der er taget højde for implementeringen af de mere tekniske tiltag.

Dispositionsforslag
Dispositionsforslaget definerer mere præcist de overordnede dispositioner af rum, teknik og så videre. Som rådgiver sikrer vi, at skitsen tager højde for alle aspekter i byggeprojektet. Skal bygningen for eksempel have et solfangeranlæg tilkoblet, sikrer vi som rådgiver, at forslaget også tager højde for, at der er et rum til den teknik, der er nødvendige for driften af anlægget.

Forprojekt
Forprojektet konkretiserer alle ønsker til geometri og teknik. I denne fase stiller vi derfor som rådgiver meget specifikke spørgsmål, som kan afklare alle de detaljer, som er nødvendige for at lave et hovedprojekt.

Hovedprojekt
Hovedprojektet definerer entydigt projektet og danner grundlag for tilbudsgivning og indgåelse af kontrakter.
Ved udarbejdelse af hovedprojektet sikrer vi som rådgiver, at spillereglerne for projektet er fuldstændig klare, og at bygherrens behov og ønsker bliver fulgt. I denne fase arbejder vi med detailprojektering samt laver diverse beregninger og tegninger. Det er også her, vi udarbejder beskrivelser, blandt andet om de juridiske forhold og byggepladsens sikkerhed.

Udførelse
Når projektet går i gang, kan S. E. Brockhuus A/S tilbyde byggeledelse og varetage koordinering af sikkerhed og sundhed undervejs i byggeriet.

Byggeledelse
Som byggeleder er vi hos S. E. Brockhuus A/S bygherrens stedfortræder. Vi sikrer, at projektet bliver udført som projekteret samtidig med, at både tidsplan og den økonomiske ramme bliver holdt. Vi varetager også sikkerheds- og sundhedskoordinering af byggeprojektet under udførelsen. Vores vejledning er altid uvildig, og vi lægger vægt på at give ærlige tilbagemeldinger.

Aflevering
Når et projekt er så langt, at det skal afleveres til bygherren, gennemgår vi som rådgiver projektet og gennemtjekker alt, før vi afleverer det færdige resultat.

1 års og 5 års gennemgang
1 års og 5 års gennemgangene er en del af bygherrens sikkerhed. Som bygherrens uvildige rådgiver gennemfører vi hos S.E. Brockhuus A/S disse gennemgang, hvor vi noterer alle fejl og mangler.

Fagtilsyn
S.E. Brockhuus A/S fører fagtilsyn. Som uvildig rådgiver sikrer vi, at alle detaljer bliver udført som projekteret.

Opfølgning
Som afslutning på et projekt opdaterer vi alle projekttegninger. På den måde sikrer vi, at projektet er dokumenteret for eftertiden i ”tegninger som udført”. Disse tegninger dokumenterer det, der rent faktisk er foregået under projektet og sikrer det fremtidige overblik. Gode projekttegninger giver grundlaget for senere drift og vedligeholdelse, ligesom de gør det nemmere at planlægge og gennemføre senere renovering eller ombygning.

Husingeniøren
Hos S. E. Brockhuus  A/S arbejder vi med begrebet en husingeniør. Husingeniøren er jeres faste, tekniske samarbejdspartner, der gennem et løbende samarbejde bliver fortrolig med produktionsforholdene, de tekniske installationer og bygningsanlæggene i jeres virksomhed.

Ved at have en husingeniør får I de samme fordele, som det giver at have andre rådgivere fast knyttet til virksomheden:

  • Husingeniøren kender virksomheden og kan derfor hurtigt og præcist sætte fingeren på kilden til eventuelle problemer.
  • Forløbet med indledende forhandlinger og møder bliver kortere.
  • I har en fast person tilknyttet, som derfor hurtigt kan rykke ud, når det er nødvendigt.

Erfaringen viser os, at mange spørgsmål kan løses over telefonen, før de når at udvikle sig til egentlige problemer. Og når I vil ændre noget i produktionen, kan jeres husingeniør hurtigt analysere sig frem til de bygningsmæssige konsekvenser, der vil få.

DV, drift og vedligeholdelsesvejledning
S. E. Brockhuus A/S gennemgår gerne virksomhedens bygning og laver en vejledning for drift og vedligeholdelse. For jer betyder det en optimering af udgifterne til renovering og vedligeholdelse.

CAD-registrering
Der er mange fordele ved at CAD-registrere bygninger. På den måde har I altid optegnelser af for eksempel den overordnede rumgeometri, de tekniske anlæg eller eltavlerne og kan hurtigt få et overblik, hvis I overvejer at udnytte nogle rum til noget andet eller måske leje nogle lokaler ud.